Pompy Serii GXR, GXV

Pompy zatapialne ze stali nierdzewnej

Budowa
Pompy zatapialne z pojedynczym wirnikiem ze stali nierdzewnej
chromoniklowej z pionowym kr
óćcem tłocznym.
GXR: z wirnikiem otwartym.
GXV: z wirnikiem vortex
Silnik ch
łodzony przez pompowaną wodę przechodzącą między
płaszczem silnika a płaszczem zewnętrznym.
Podwójne uszczelnienie mechaniczne wału z komorą olejową.

Zastosowanie
GXR: - Do czystej i lekko zanieczyszczonej wody zawierającej
- Do odwadniania i opróżniania zbiorników i zagłębień.
ciała stałe do wielkości ziarem 10mm.
GXV: - Do czystej lub lekko brudnej wody, zawierającej
- Szczególnie nadaje się do cieczy o wysokiej zawartości
substancji sta
łych.
Do stosowania na wolnym powietrzu nale
ży użyć przewodu
zasilającego nie mniej niż 10 m zgodnie z normą: EN 60
335-2-41.

Warunki pracy
Temperatura płynu do 50° C.
Maksymalna g
łębokość zanurzenia: 5 m.
Minimalny poziom wody z p
ływakiem: GXR = 70 mm,
GXV = 130 mm.
Minimalny poziom wody dla obs
ługi ręcznej: GXR = 15 mm, GXV = 30
mm. Dostosowana do pracy ci
ągłej.
cząstki stałe o ziarnach do 25 mm.